Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

zepsutyumysl
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo vianyaako nyaako
zepsutyumysl
8941 deb5
Reposted fromcalifornia-love california-love
zepsutyumysl
8991 14d0
Reposted fromcalifornia-love california-love
zepsutyumysl
9071 f47b
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 07 2017

zepsutyumysl
3164 b6a2 500
so sad
Reposted frommadamemonroe madamemonroe vialifeless lifeless
zepsutyumysl
Nigdy, pod żadnym pozorem nie pokazuj nikomu swojej zupy.
— bo będziesz musiał założyć nową
zepsutyumysl
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
zepsutyumysl
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
zepsutyumysl
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— M.Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
zepsutyumysl
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die vianyaako nyaako

July 09 2015

zepsutyumysl
1053 cb6a
Reposted fromfungi fungi viaNocturia Nocturia
zepsutyumysl
0799 fdfa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNocturia Nocturia

July 06 2015

zepsutyumysl
zepsutyumysl
zepsutyumysl
5852 53e9
Reposted fromnyaako nyaako

July 04 2015

zepsutyumysl
7510 4f97
zepsutyumysl
9090 2ae5 500
Toruń
zepsutyumysl
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
zepsutyumysl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl