Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

zepsutyumysl
zepsutyumysl
zepsutyumysl
5852 53e9
Reposted fromnyaako nyaako

July 04 2015

zepsutyumysl
zepsutyumysl
9090 2ae5 500
Toruń
zepsutyumysl
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
zepsutyumysl

July 03 2015

zepsutyumysl
4214 d4da
bardzo.
zepsutyumysl
8827 dcce
Reposted fromkarmacoma karmacoma
zepsutyumysl
Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
— Piotr C.
zepsutyumysl
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
zepsutyumysl
zepsutyumysl
0588 4891

June 29 2015

zepsutyumysl
5460 9afa
Reposted fromdowyjscia dowyjscia viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
zepsutyumysl
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
zepsutyumysl
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viapersona-non-grata persona-non-grata
zepsutyumysl
4921 74ac
Reposted frommartynkowa martynkowa viakarmacoma karmacoma

June 12 2015

zepsutyumysl
3256 f272 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma
zepsutyumysl
The only way to stop herself thinking about it was by keeping herself busy during the day and taking morphine at night.
— "Anna Karenina" (retold by Rosemary Edmonds)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viadrugs drugs
zepsutyumysl
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl